Gaelscoil Mhic Easmainn Fundraiser

Your contribution makes a big difference! Thank you

Céad míle Fáilte chuig Lató nua na Gaelscoile. Tá súil ag Comhairle na dTuismitheoirí agus Bord Basinistíochta na Gaelscoile go mbeidh tuismitheoirí, caomhnóiri agus cairde na Gaelscoile in ann tacú linn san bhfeachtas bailithe airgid seo. Ar sintiúid de €2 in aghaidh na seachtaine cabhrófar linn cur le breis achmhainní oideachasúla. lastaigh agus lasmuigh den scoil. Dá mhéid daoine a thógann páirt is ea is mó an buntáiste a bheidh ann d’ár mbuachaillí agus cailiní. Mar sin scaipigí an focal

Welcome to our new Gaelscoil Mhic Easmainn Lotto. GSM Parents Council and Board of Management hope that all parents, guardians and friends of GSME will support us in this new venture. For a small contribution of €2 per week, you can help us provide many additional, educational indoor and outdoor resources for our pupils. The more people we have taking part in this Lotto, the greater the benefit to our buachailli agus cailiní, so please spread the word to family and friends.

Go raibh míle maith agaibh agus go n-éiri go geal libh.

Táimíd tiomanta chun an deis is fearr a sholáthar do gach buachaill agus cailín i nGSME rud a chosnaíonn níos mó ná na deontais scoile a sholáthraíonn an Roinn Oideachais. Is dúshlán é seo do gach scoil in Éirinn agus ba mhaith linn i nGSME an dúshlán seo a shárú leis an bhfeachtas bailithe airgid seo.

Tá roinnt tionscnamh an-spreagúil beartaithe againn don scoil agus le bhur dtacaíocht beifear in ann iad seo a chur ar fáil do gach páiste ó Naíonáin Bheaga go Rang 6. Táimid i gcónaí ag iarraidh ár n-áiseanna foghlama agus ár n-acmhainní a fheabhsú do gach leanbh. Téann spraoi idirghníomhach fisiceach lasmuigh chun leasa gach buachaill agus cailín agus tá sé ríthábhachtach dá bhfolláine choirp agus shóisialta. Tá súil againn go gcabhróidh Lató GSME linn na hachmhainni seo a chur ar fáil;

      • Spás Céadfach laistigh agus lasmuigh,
      • Troscáin agus cluichí falla dár seomra ranga lasmuigh,
      • Cothabháil agus leathnú leanúnach ar ár bPáirc Uile-Aimsire,
      • Tacair IPad Ranga breise.

Anois an spraoi !  Conas a bheith istigh agus seans ceann de na duaiseanna nó fiú an Pota Óir a bhuachaint. !!

Cosnóidh líne € 2 nó trí líne € 5. Gheobhaidh tú fógra faoi bhuaiteoir na duaise seachtainiúla de €25 gach maidin Dé hAoine arna tharraingt ó lucht tacaíochta Lató GSME. An té a mheaitseálann an ceithre uimhir cruinn, bronnfar an Pota Óir air/uirthi. Muna mbuaitear an Pota Óir rollann sé ar aghaidh go dtí an tseachtain dar gcionn.

Tuigimid agus is mór againn an staid airgeadais atá ann faoi láthair do theaghlaigh ach tá súil againn go dtabharfaidh an rogha seachtainiúil € 2 in aghaidh an líne nó € 5 in aghaidh 3 líne deis do gach teaghlach páirt a ghlacadh i spraoí agus spleodar Lató GSME.

Cuirfear scéal chugaibh go rialta faoi conas a ndéanann an t-airgead a bhailítear difríocht.

Míle buíochas as do thacaíocht, Is mór againn é!

 

The commitment to provide the very best for every buachaill agus cailín in GSME costs more than the school grants provided by the Department of Education. This is a challenge for every school in Ireland and we in GSME want to overcome this challenge with our fundraising Lotto.

We have some very exciting initiatives planned for the school and your contribution and support will make these possible with every child from Naíonáin Bheaga to Rang 6 benefitting. We are always endeavouring to improve our learning facilities and resources for all children. Outdoor physical interactive play benefits all buachaillí agus cailiní and is key to their physical and social wellbeing. The GSME Lotto Fundraiser proceeds will hopefully assist us in the provision of

       • An indoor and outdoor Sensory Space,
       • Furniture and Wall games for our outdoor classroom,
       • Ongoing upkeep and extension of our All Weather Pitch,
       • Class IPad sets.

Now to the fun part!!! How to be in with a chance to win one of the prizes or even the Jackpot.!!

A line will cost €2 or three lines €5. You will receive notification of the winner of the weekly prize of €25 every Friday morning drawn from all the GSME Lotto supporters. Then there will be the Grand Jackpot which can be won by anyone who matches 4 numbers with those drawn. If the Jackpot is not won it rolls over to the next week.

We do understand and appreciate the current financial position for families but hope the weekly option of €2 per line or €5 per 3 lines will allow all families join in the GSME Lotto fun and excitement.

You will be regularly updated on how the monies raised makes a difference.

Many thanks for your support, It is so appreciated!

Mórbhuíochas as bhur dtacaíocht i gcónaí.  Is mór again é.